Công ty triển lãm "Hội chợ thương mại Krasnoyarsk, 2008

Bằng khen

Khen tặng về việc sản xuất đồ uống trị liệu " Sbiten pikhtôvui"
từ các thành phần sinh thái sạch

giúp khôi phục miễn dịch
Quyền tổng giám đốc Công ty triển lãm "Hội chợ Krasnoyarsk "

N.D. Criulco
Ngày 28-31 tháng 10 năm 2008

Trước Sau đây
Trước Sau đây
Quay lại thư viện